在本课程中,您将七乐彩以下短语。单击图像以听发音。

przeszkadzać

to disturb, prevent

motywacja

motivation

rozdział

chapter

możliwości

capabilities, means

to nie koniec świata

it'不是世界末日

wyznaczyć cel

to set a goal

motywacja

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBbjhXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--0840c56ce804ea3cb91d1fcb2c9b317802fd8352/motywacja.mp3

motivation

przeszkadzać

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb01XIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--60e154d8b4373d1796e8a17511c0bcd6d07d09c8/przeszkadzac.mp3

to disturb, prevent

rozdział

/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBb0VXIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--b0963e6524f95051f76999ca1a4b3ce3055ff74a/rozdzial.mp3

chapter

将此翻译成波兰语。

Sorry, try again.
Correct!

Trzy zasady nauki języka

嗨,保罗在这边。

Hello there, Pawel here.

Witam w kolejnym odcinku波兰播客,audycji dlaosóbuczÄ…cychsiÄ™jÄ™zyka polskiego。

欢迎收看波兰播客的下一集,这是一个面向七乐彩波兰语的人们的广播。

今天大概是第9集,对此我感到非常高兴。

我认为它'今天的第9集'm very happy about.

Przypomnę jeszcze szybko, że transkrypcja polska i jej angielskie tłumaczenie oraz kilka ćwiczeń ze słownictwem dostępne są na naszej stronie internetowej Repeto.org/polish.

Let me remind you soon that Polish transcription and its English translation, as well as some vocabulary exercises, are available on our website Repeto.org/polish

今天的课程将致力于有效的语言七乐彩。

今天'的一集中将致力于有效的语言七乐彩。

我自己七乐彩外语,我知道这有多难,并且我想和你分享我的小发现。

我自己七乐彩外语,我知道这是多么的困难,我想与您分享我的小发现。

我希望您会发现此信息有用。

我希望这个信息对您有所帮助。

我认为所有这些想法都非常重要,可以帮助您七乐彩语言。

在我看来,所有这些想法都非常重要,可以帮助您七乐彩语言。

布尔扎米(Krárabrzmi)的扎瓦迪(Pizzazej Zaasady)的无线网络:"UczsiÄ™każdegodnia".

所以也许我'将直接转到第一个规则,即:"Learn every day."

Uczä…csiÄ™systematycznie,codziennie,mamywiÄkskszeszanse na opanowaniejÄ™zyka, 因为这就是我们看到自己正在取得进展的方式。

By learning systematically, every day, we have a better chance of learning the language, because in this way we see the progress we are making.

如果您每天花半个小时七乐彩,一周后您会发现自己的进步很小。

如果您每天花半小时七乐彩,那么一周后您会发现自己的进步很小。

ZauwaÅyysz,żerozumiesz pewne sÅ‚³wka lepiej,żepamiÄ™taszniektórewyrażenia。

您会发现自己对某些单词的理解更好,还记得一些表达。

也许您甚至可以在对话中使用它们。

也许您甚至可以在对话中使用它们。

也许您将完成一本书中的一章,或者如果您正在从某种应用程序中七乐彩,则会升至更高的水平。

如果您正在从应用程序中七乐彩,也许您将完成本书的章节,或者升入更高的层次。

我想通过wszystkie来确保成功,例如bardzowaÅne,bobÄ™dÄ…motywowaćciÄ™都可以做到。

所有这些小小的成功都是非常重要的,因为它们会激励他们继续努力。

InaczejbÄ™dzie到wyglÄ…dać,jeÅ› libÄ™dzieszuczyćsiÄ™wsposÃbb chaotyczny。

如果您以一种混乱的方式七乐彩,它将看起来有所不同。

即使您花费几个小时,但每周仅一次,七乐彩仍将无效,也将无效。

即使您花几个小时,但每周只花一次,那么七乐彩将不会有效,也不会有效。

一周后,在您的下一个会话中,您会发现自己没有进步,您记不起。

一周后,在下一个会话中,您'会注意到您没有取得任何进展,您没有't remember much.

我到zánzáciciciájézczebardziej do nauki我prawdopodobnie nigdy nie opanujeszjá™zyka。

这会阻止您七乐彩更多内容,并且您可能永远不会精通该语言。

因此,从这种动机的角度来看,我们已经知道这很重要,但是在实践中该怎么做呢?

因此,我们已经知道这对于动机很重要,但是在实践中该如何做呢?

我认为,最好是在七乐彩的当天给自己固定的时间。

我认为'如果您在一天中可以七乐彩的时间设置了固定时间,那是最好的。

到zayżyod twojej sytuacji。

我通常在早上七乐彩,但是当然,这取决于您的情况。

请不要随意使用szkole,而不要使用uczyćsiÄ™wieczorem。

例如,如果您早上在工作或上学,则可以在晚上七乐彩。

但我认为重要的是要有这样一个特殊的时间,一个专门的语言七乐彩场所。

但我认为,重要的是要设置这样一个特殊的时间,一个特殊的语言七乐彩场所。

Powiedzmy pół godziny albo 45 minut, albo godzinę w zależności od twoich możliwości i codziennie o wyznaczonej porze zaczynasz się uczyć.

Let's say half an hour or 45 minutes or an hour depending on your possibilities and you start learning every day at the appointed time.

如果有什么事情阻碍您休息,那么什么可怕的事情都不会发生,那不是世界的尽头。

If something disturbs you and you have a break, nothing terrible happens, it i不是世界末日.

可以在supjego ustalonego planu i kontynuujnaukÄ™上工作。

只要尽快回到您的计划并继续七乐彩即可。

Jeżeli uda ci się wytrwać przez kilka tygodni, to ta codziennie nauka stanie się nowym nawykiem i już na stałe będzie częścią twojego dnia.

If you manage to persevere for several weeks, then this daily learning will become a new habit and will permanently be part of your day.

Także, w kolejnych tygodniach i miesiącach będziesz poznawać język jeszcze bardziej, jeszcze bardziej no i dotrzesz w końcu do wyznaczonego sobie celu.

另外,在接下来的几周和几个月中,您将七乐彩更多,甚至更多的语言,最终您将达到目标。

Zanim przejdę do drugiego punktu, chciałem szybko tutaj wspomnieć o takim wyrażeniu ‘to nie koniec świata’, które właśnie pojawiło się przed chwilą.

在谈到第二点之前,我想在这里快速提及一下'it'不是世界末日' that just appeared.

Więc możemy użyć tego wyrażenia, jeżeli coś się stało, coś niezbyt przyjemnego, ale de facto nie jest to aż takie straszne, możemy przezwyciężyć ten problem, no to nie jest koniec świat.

So we can use this expression if something happened, something not very pleasant, but in fact it is not so terrible, we can overcome this problem, so this i不是世界末日.

还请尝试记住此表达式。

另外,请尝试记住此短语。

好,第二点:"积极七乐彩".

好,第二点:积极七乐彩

Uczymy się języka na kilka różnych sposobów. Możemy na przykład czytać albo słuchać, pisać, mówić i wszystkie te elementy są bardzo ważne.

We learn the language in several different ways. For example, we can read or listen, write, speak and all these elements are very important.

但是我们必须记住,了解一个要素,一个部分并不能转化为了解另一个要素。

但是,我们必须记住,了解一个要素,一个部分并不会转化为了解另一个要素。

莫妮卡·普里兹卡(MożemynaprzykÅ)和阿德·维尼·罗祖米(zeesàuchu),麦妮·麦奎因(wi niemócmÃwiwi)。

例如,我们可以听得很好,但是却不会说话。

听起来可能有些令人惊讶,但事实并非如此。

这听起来有点令人惊讶,但确实如此。

Na przykład w wielu rodzinach takich dwujęzycznych, w których rodzice mówią w jednym języku, a dzieci chodzą do szkoły, gdzie nauka odbywa się w innym języku, właśnie tak to funkcjonuje.

For example, in many bilingual families where parents speak one language and the children go to school where learning is in another language, this is how it works.

如果孩子不与父母交谈,他们会完全理解父母在说什么,但却无法与他们交谈。

If the children do not speak with their parents, they understand perfectly what the parents are talking about but they are not able to talk to them.

还是另一个例子。

Or another example.

Dzieci, które idą do szkoły w wieku tam 6 lub 7 lat świetnie mówią w danym języku i rozumieją ze słuchu, ale nie potrafią ani czytać, ani pisać.

6岁或7岁上学的孩子会说一种特定的语言,听得懂,但听不懂,但听不懂。

Dopiero w szkole,wå‚a› nie w pierwszych klasach,poznajÄ…teumiejÄ™tnoÅ› ci。

只有在学校的第一堂课中,他们才能七乐彩这些技能。

因此,如果我们想使用给定的外语说话,说波兰语,就必须练习我们的说话技巧。

因此,如果我们想说给定的外语,说波兰语,则必须练习口语技巧。

JeżelibÄ™dziemy sÅ‚uchaćtylko,对niestety nigdy niebÄ™dziemymÃwiwi‡不。

如果我们只听,那么,我们将永远不会说话。

阅读和聆听是对语言的被动七乐彩。

阅读和聆听是这种语言的被动七乐彩。

它既简单又有趣,我认为说和写作是对语言的一种积极使用。

It'它既简单又有趣,但我认为口语和写作是对语言的积极使用。

这更加困难,需要七乐彩者付出更多的努力。

这更加困难,需要我们和七乐彩者付出更多的努力。

Mam nadzieję, że zgodzisz się tutaj ze mną, że zauważasz, że łatwiej rozpoznać jakieś słówko w tekście, niż użyć go w trakcie rozmowy.

我希望您在这里同意我的看法,因为您会发现与对话中使用单词相比,识别单词更容易。

Tak z pewnością jest.

当然可以那样工作。

所以有一些这样的实用建议。

所以有一些实用的建议。

如果您正在七乐彩一门语言,请开发所有技能。

如果您正在七乐彩一门语言,请开发所有技能。

阅读和倾听,但不要忘了说和写。

阅读和倾听,但不要'不要忘记说话和写作。

Moñ¼nana przykÅ‚ad,mÃwiwi‡do do siebie alboznaleźćjakiegoÅ› partnera do rozmowy。

例如,您可以自言自语或找到可以与之交谈的伙伴。

互联网上有很多网站可以帮助您解决此问题。

互联网上有很多网站可以为您提供帮助。

写作也是如此。这里也有很多可能性。

并且与写作类似。这里也有很多可能性。

Można robić pisemne tłumaczenie z jednego języka na drugi albo z kimś korespondować, albo na przykład wpisywać komentarze na różnych serwisach internetowych.

You can do a written translation from one language to another or correspond with someone, or, for example, enter comments on various websites.

不可以,也可以不使用YouTube荚膜,也可以不使用youtube膜。

例如,在视频下方的YouTube上,您可以分享对视频的看法。

Czyli,podsumowujÄ…c,uczsiá™bardziej aktywnie,míwi pisz jaknajczęś ciej。

因此,总的来说,要更积极地七乐彩,尽可能多地说和写。

好,最后一条法则是我的"Powtarzaj".

好,我的最后一条规则是"Repeat".

在古代就已经知道了,甚至有拉丁谚语“重复性最重要” (czyli powtarzanie jest matkÄ… wiedzy) wiedziano o tym, że powtórki sÄ… ważne, że jeżeli coÅ› powtórzymy kilka razy to lepiej to zapamiÄ™tane.

Already in ancient times, it was known, there is even a Latin proverb Repetitio est mater studiorum (i.e. repetition is the mother of knowledge) it was known that repetitions are important, that if we repeat something several times it is better remembered.

今天的心理经验证实了这一事实。

还有今天'的心理经验证实了这一事实。

如果我们不重复某件事,那么这些信息迟早会从我们的记忆中丢失。

如果我们不这样做'重复一遍,这些信息迟早会丢失在我们的记忆中。

我会用j™zyków的玩意儿开个玩笑,以致于żenie powtarzamy。

七乐彩外语的一个常见错误是我们不知道't repeat.

我们阅读了第一章,第二章,第三章和后续章节,而没有回到先前处理过的材料。

我们阅读了第一章,第二章,第三章和下一章,而不是回到先前处理过的材料。

请使用takiegoprzytrafiÅomisiÄ™rÃwnież,gdy uczyÅ‚emsiÄ™jÄ™zyka francuskiego。

当我七乐彩法语时,这也发生在我身上。

我使用了这个Lingq网站。

我使用过这样的Lingq网站。

这就是法国的短篇小说所在。

还有简短的法国故事。

我czytaÅememkolejne opowiadania,àuchucha‚emnagraÅ„音频,ale nie robiÅ‚emÅadadchchpowtórek。

我读了更多的故事,听了录音,但没有重复。

我向kilku tygodniachzauważyÅem致敬,向我致谢,向nierobiężadnegopostÄ™pu致谢。

几周后,我注意到我几乎停滞不前't make any progress.

第二个错误(也经常发生)是我们太快地改变了从中学到的材料。

第二个错误(通常也经常出现)是,我们改变了从中七乐彩得太快的材料。

例如,今天您正在听波兰播客, 但一周之内您将使用一些应用程序, 一周后,您将购买一本书,并经常更改此材料,请与您讨论可能的重复。

So, for example, today you listen to the Polish podcast, but in a week you will be using some application, and a week later you will buy a book and change this material so often, talk to the possibility of replays.

Czyli moim zdaniemlepszÄ…strategyÄ…jest wybranie jednej do materiaÅ‚u, jednejksiążkijednegopodrÄ™cznika,jednej aplikacji albo jednego podcastu 并重复几次内容。

So, in my opinion, a better strategy is to choose one for the material, one book, one textbook, one application or one podcast and to repeat this content several times.

Czyli czytamy jedenrozdziaÅ,czytany w drugirozdziaÅ,ale wracamy do pierwszegorÃwnież。

因此,我们读了一章,读第二章,但我们也回到第一章。

我想说的是sobietä™jednÄ…sesjÄ™nauki na takie dwa bloki。

您甚至可以将这一七乐彩课程分为两个模块。

在第一部分中,我们七乐彩新材料, 在第二个中,我们重复我们先前学到的东西。

在第一部分中,我们七乐彩了新材料,在第二部分中,我们重复了先前学到的内容。

您也可以在早晨七乐彩新事物,并重复我们在傍晚七乐彩的知识。

您还可以在早晨七乐彩新事物,并在晚上重复七乐彩。

我们还向前走了两步,向后走了一步。

我们还向前走了两步,向后走了一步。

这样的七乐彩将更加有效。

这样的七乐彩将更加有效。

好的,这就是我今天想说的一切。

好吧'是我今天要说的。

JeszczeprzypomnÄ™te trzy zasady,Åbybyjeszcze raz jepowtórzyći lepiejzapamiÄ™tać。

我将再次提醒您这三个原则,以再次重复它们并更好地记住它们。

第一条规则:每天七乐彩,留出时间七乐彩并享受小小的成功。

第一法则。每天七乐彩,给自己一个恒定的时间七乐彩并享受小小的成功。

第二条规则:七乐彩更多,说话多写。

第二条规则是:更积极地七乐彩,说和写更多。

这些七乐彩方式对我们的大脑要求更高, 但它们可以帮助您更快地取得进展。

这些七乐彩方法对我们的大脑要求更高,但可以帮助我们更快地进步。

No i ostatnia zasada: 在七乐彩中包括重复。

最后一条规则:七乐彩时包括重播。

将会话分为两部分。

将会话分为两部分。

一是七乐彩新材料, 在第二个步骤中,重复您先前七乐彩的内容。

在一部分中七乐彩新材料,在另一部分中重复您所学。

好,今天就这些。

That's all for today.

我希望您将这些原则纳入您的教学中 并且它们将帮助您更快地七乐彩波兰语。

我希望您能将这些原理介绍给您的七乐彩,并希望它们能帮助您更快地七乐彩波兰语。

我们将在下一次广播中见面。

我们将在下一集中见面。

保重,加油,你好。

保重,再见。

这是上一节中的重要词汇。播放声音并练习发音。

 • rozumieć to understand
 • zapamiÄ™tać to memorize
 • powtarzać to repeat
 • motywacja motivation
 • cieszyć siÄ™ czymÅ› 对某事感到高兴
 • postÄ™p progress
 • robić postÄ™py to make progress
 • pamiÄ™tać to remember
 • pamięć 记忆力,记忆力
 • poziom level
 • raz w tygodniu once a week
 • rozdziaÅ‚ chapter
 • przeszkadzać to disturb, prevent
 • wyznaczyć cel to set a goal
 • wysiÅ‚ek effort
 • możliwoÅ›ci capabilities, means
 • powtórka repetition
 • skuteczny efficient
 • to nie koniec Å›wiata it'不是世界末日

将单词和表达式拖放到正确的翻译位置。

motivation

progress

efficient

effort

to set a goal

wyznaczyć cel wysiłek motywacja postęp skuteczny
Sorry, try again.